Ochrana osobných údajov a zásady ich spracúvania (GDPR)

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov,  v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, prevádzkovateľ poskytuje nasledujúce informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb:

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý vymedzil účel a prostriedky spracúvania osobných údajov je podnik fyzickej osoby – podnikateľa: RNDr. Narcisa Kaiserová – MEDCOM, IČO: 30173779, miesto podnikania: Stará Vajnorská 37,  83104 Bratislava - Nové Mesto, číslo živnostenského registra: 103-606 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

Rozsah osobných údajov

Prevádzkovateľ minimalizuje a obmedzuje na nevyhnutný rozsah osobné údaje,  ktoré spracúva, a to len zákonným spôsobom, na konkrétne účely a za dodržiavania základných zásad ich spracúvania so zaručením primeranej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.  Spracovanie osobných údajov v zákone stanovených prípadoch je založené na preukázateľnom súhlase dotknutej osoby. Prevádzkovateľ spracúva tieto kategórie osobných údajov svojich zákazníkov :

 • Základné údaje, ktorými sú:  meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak je dotknutá osoba podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).

 • Kontaktné údaje, ktorými sú e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.

 • Informácie o využívaní svojich produktov a služieb, informácie o využívaní svojho  eshopu, informačného newsletra a podobne.

 • Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu so zákazníkom  v elektronickej, alebo písomnej podobe.

 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o  platbách zákazníkov a platobných metódach.

Účely spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ  osobné údaje spracúva  predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka  jeho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne plnenie si všetkých zákonných povinností, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je nutné osobné údaje spracúvať aj na účely súdnych a exekučných konaní  a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Osobné údaje spracúva aj na účely informovania o svojich  produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

 

Právne základy spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ  spracúva osobné údaje  v súlade so zákonom, iba na základe týchto právnych základov :

 • Ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;

 • Ak spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;

 • Ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná

 • Ak spracúvanie  je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov

Kategórie príjemcov

Pri spracúvaní osobných údajov zákazníkov  sa predpokladá, že osobné údaje zákazníkov môžu byť poskytnuté a sprístupnené v závislosti od potreby naplnenia konkrétneho účelu nasledovným príjemcom (tretím stranám):

 1. Ing. Mikulášová Eva, Csc. – Ekonóm

 2. HAPOS Services s.r.o – Správca IT

 3. Eureco s.r.o – Správca webovej stránky

 4. MEDIATEL spol. s.r.o – Marketingové služby

 5. Effectix.com s.r.o. – Marketingové služby

 6. Remax Courier Service spol. s.r.o. – Prepravca

 7. TOPTRANS EU, a.s. – Prepravca

 8. JUDr. Bobák Milan – advokát  

 9. Webcraft s.r.o. – Správca webovej domény

S tretími stranami, ktorým sú osobné údaje poskytnuté,  má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu, na základe ktorej je schopný zabezpečiť a chrániť  práva dotknutých osôb v oblasti ochrany osobných údajov.

Doba uschovávania osobných údajov.

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, bude prevádzkovateľ osobné údaje  spracúvať do doby, než svoj súhlas dotknutá osoba neodvolá, najviac však 10 rokov od jeho udelenia;

 • V prípade oprávneného záujmu, bude prevádzkovateľ  osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebude dotknutá osoba  spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu  zakúpeného produktu alebo služby;

 • V prípade plnenie zmluvy bude prevádzkovateľ  osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok;

 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme prevádzkovateľ osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú  ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

Práva dotknutých osôb

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ vykonáva  tieto práva dotknutých osôb:

 • právo na prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia osobných údajov a aká je doba spracúvania.

 • právo na opravu, pokiaľ sú osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, na základe relevantného podnetu ich prevádzkovateľ opraví;

 • právo na výmaz osobných údajov a obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.

 • Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo svoj súhlas  kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov

 • právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie,

 • právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi;

 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, SR,  IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Uplatnenie práv u prevádzkovateľa

Práva spojené s ochranou  osobných údajov si dotknutá osoba  môže uplatniť u prevádzkovateľa osobne alebo písomne na adrese  Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava - Nové Mesto, na telefónne čísle  0905 415 777, alebo  e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

COOKIES

Cieľom prevádzkovateľa je zaistiť užívateľsky prívetivé webové stránky s relevantnými informáciami, preto používa rôzne technológie k zberu a spracovaniu údajov ohľadom využitia svojich stránok. Tieto údaje zbiera pomocou tzv. cookies. Cookie je malý textový súbor uložený v  počítači. V praxi to znamená, že webové stránky prevádzkovateľa si klienta „zapamätajú“, keď ich navštívi viac než jeden krát, a prevádzkovateľ tak môže získať štatistiku, ktorá mu napovie, ako užívatelia jeho webové stránky používajú.

Klient kedykoľvek môže svoj súhlas s použitím cookies zmeniť a Cookies z jeho počítača môže kedykoľvek zmazať. Cookies sa automaticky mažú po 12 mesiacoch.

Bratislave, dňa  24.5.2018

 

naydracikslovnaftsamsungchemolakkohinoroperativashellcasio 2babymarketshark 2uluv 2metro 2colansprava 2mall.sk 2faxcopy 2heliosslovakia 2sadro 2auto-kelly 2wurth 2malokarpatskemuzeum 2mpl 2insportline 2ozeta 2siemensesox 2prazskamincovna 2protetika 2alltoys 2golfusa 2eurolekarenlindt 2adoremodev 2outdoorguide 2tescospisak-riding 2slovposta 2predetipantarhei 2venizi 2shoppie 2